Leievilkår

KBE MASKINUTLEIE AS – LEIEVILKÅR

1. Beregning av leien

Leietiden løper fra og med det tidspunkt som er inntatt på leiekontraktet og til avtalt leietid utløper eller utstyret er tilbakelevert til KBE Maskinutleies adresse. Skal det kun belastes for et døgn må utstyret som leies bookes/tas i bruk fra kl. 07.00 til 07.00 eller fra 15.30 til 15.30 påfølgende dag. Prisene er fastsatt etter normal arbeidsdag. Utstyr skal avmeldes per telefon 915 25 915. Ved driftsstans skal KBE Maskinutleie kontaktes umiddelbart.

2. Avtalens gyldighet

Leiekontrakten og leievilkårene trer i kraft da utstyret hentes og/eller tas i bruk av kunde evt når utstyret levers på avtalt leveringsadresse.

3. Utlevering og tilbakelevering

Utstyret hentes av leietaker på utleiers forretningsadresse, ved avtale kan utleier frakte utstyret til den adressen som leietaker ønsker å få det levert. Utkjøring fraktureres etter utleiers prisliste for dette.
KBE Maskinutleie AS stiller utstyret til leietakers disposisjon i rengjort og full driftsmessig stand. Dersom det leide utstyret avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette utleier som på sin side kan forta omlevering eller annen rettelse. Hvis en slik mangel ikke blir rettet, kan leietaker heve avtalen uten forvarsel. Leietaker er ansvarlig for at utstyret levers tilbake i full driftsklar stand. Mangler og skader, utover normal slitasje, vil bli utbedret for leietakers regning.
Reservert men ikke avhentet utstyr belastes leietaker 1 dags leie.

4. Leietakers driftsutgifter

Utgifter til strøm, drivstoff, etterfylling av motorolje, frostveske, destillert vann med mer.
Reprasjon av hjul/dekk, punkteringer og skade på strømtilførselskabel
Renhold av utstyr før tilbakelevering, og kostnader knyttet til forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold
Utbedring av skader utover normal slitasje

5. Tilsyn og bruk av utstyret

Leietakeren har det fulle ansvaret for:
-at utstyret betjenes av personell som har fått nødvendig opplæring, ferdighet og innsikt i utstyrets bruk.
-at utstyret blir korrekt behandlet, slik at personskade på operatør eller tredjepart eller tingskade unngås.
-at instruksjoner vedrørende utstyres bruk overholdes
-at utstyrets angitte kapasiteter ikke overskrides
-at utstyret sikres mot uvedkommende og ulovlig ikke godkjent bruk
-at utstyret beskyttes mot unødige ytre påvirkninger.

For å forebygge unødig driftsstans /reparasjoner, eller forebygge farlige situasjoner som at utstyret går i stykker, plikter leietaker å foreta daglig kontroll av utstyret, herunder å foreta etterfylling av olje, frostvæske, destillert batterivann etc. Forskrifter om inspeksjon, vedlikehold og væskekvaliteter kan angis skriftlig.

De priser som er inntatt i denne kontrakt, forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan iverksettes før leieperioden starter. Det er leietakersansvar å påse at pristillegg og kostnader for forbyggende beskyttelse er inntatt på kontrakten ved leiestart. KBE Maskinutleie oppgir priser på forebyggende beskyttelse på forespørsel.

Dersom det oppdages feil, eller utstyret ikke fungerer tilfredsstillende skal KBE Maskinutleie kontaktes umiddelbart, slik at feilen kan rettes før følgeskader oppstår. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner på utstyret uten forhåndsgodkjenning fra utleier. Utleier har til enhver tid rett til å inspisere utstyret og skal være orientert om hvor utstyret befinner seg i hele leieperioden.

6. Fremleie

Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettightere eller plikter etter denne kontrakt til andre, eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdgragelse, pantsettelse e.l) over det leide utstyr som eies eller på annen måte disponeres av KBE Maskinutleie AS.

7. Ansvar, forsikring og skader

Ansvar: Leietaker har det fulleøkonomiske ansvar for eventuelle person-, ting- eller følgeskader ved bruk av det leide utsyret.
Utstyrsforsikring: Utstyret er forsikret av KBE Maskinutleie AS, dersom det ikke er inngått annen avtale med leietaker på kontraktens. Forsikringen, minus egenandel, dekker skader eller tap på/av utstyret ved:
-Brann (inkl. eksplosjon, lynnedslag)
-Tyveri og hærverk ved innbrudd fra avlåst område/bygning (simpelt tyveri er unntatt)
-For bærbart utstyr gjelder beskyttelsesklasse B-2 for den bygningen eller rom utstyret oppbevares i. (Nærmere informasjon kan fåes hos utleier eller forsikringsselskapene)
-Skade på utstyret under transport fra utleier til brukersted og returtransport til denne.
Utstyrsforsikringen har følgende unntak:

-Skade som skyldes uaktsomhet eller dårlig sikring.
-Skade som skyldes bruk i strid med KBE Maskinutleies brukerveiledning/opplæring og/eller retningslinjer angitt på/i utstyret.
-Følgeskader som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, frostvæske, batterivann med mer.

Skader/tyveri: Ved skade på/av utstyr skal KBE Maskinutleie umiddelbart underrettes. Leietaker plikter å begrense skadeomfang hvis mulig. Unnlater leietaker å melde skade/tyveri til utleier så snart leietaker er gjort kjent med saken, forbeholder utleier seg retten til å gjøre leietaker fullt ut erstatningsansvarlig for sitt økonomiske tap inklusive avsavn.

Forsikringspremie er angitt i den til enhver tid gjeldene prisliste.

Egenandel: Ved skade/tyveri på utstyrt gjelder en egenandel på kr 25 000,-

Selvrisikodekning: Leietaker kan for egen regning tegne forsikring som fritar for egenandel ved skade/tyveri.

8. Betalingsbetingelser

For kontokunder er betalingsbetingelsene netto 15 dager om ikke annet er avtalt. Etter forfall beregnes den til enhver tid gjeldene morarente per påbegynt måned. Leieperioder faktureres etterskuddsvis.

Kontantkunder betaler ved tilbakelevering av utstyret dersom ikke annet er avtalt.

9. Oppsigelse

Avtalt leieperiode kan leietaker avkorte etter følgende regler:
-Maskiner og utstyr med 1 arbeidsdags forvarsel
-Spesielt anskaffet utstyr til leietaker er uoppsigelig i den avtalte leieperioden
-Hvis avtalt leieperiode med avtalt pris brytes av leietaker uten særskilt gyldig grunn forbeholder KBE Maskinutleie seg retten til prisendring.
Dersom leietaker misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater å betale leie og/eller eventueller tillegg til rett tid, eller at utstyret ikke behanles med rimelig skånsomhet, kan KBE Maskinutleie heve avtalen omgående og kreve utstyert tilbakelevert.

10. Ansvarbegrensning

KBE Maskinutleie innestår ikke for at det leide utstyret tilfredsstiller leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt. KBE Maskinutleie fraskriver seg etterhver t erstatningsansvar overfor leietaker i forbindelse med dette leieforhold, og kan således ikke gjøres ansvarlig for økonomisk tap eller godtgjørelse for fratatt bruksrett/arbeidstid, ting-, person-, og/eller følgeskader som bruk av utstyret måtte påføre leietaker eller tredjepart. KBE Maskinutleie har rett til å annullere avtalen og kan ikke gjøres erstatningspliktig dersom levering blir forhinderet av omstendigheter utefor KBE Maskinutleies kontroll (force majeure).